psi.vn Trang ch?- C?ng ty C? ph?n Ch?ng khoán D?u Khí

psi.vn
Title: Trang ch?- C?ng ty C? ph?n Ch?ng khoán D?u Khí
Keywords: psi, psi.vn, ch?ng khoán d?u khí, chung khoan dau khi, c? phi?u d?u khí, co phieu dau khi, c? phi?u ngành d?u khí, co phieu nganh dau khi, ngành d?u khí, nganh dau khi, doanh nghi?p d?u khí, doanh ng...
Description: Trang ch?
psi.vn is ranked 4470632 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,387. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. psi.vn has 43% seo score.

psi.vn Information

Website / Domain: psi.vn
Website IP Address: 123.30.179.18
Domain DNS Server: dns17.fpt.vn,dns18.fpt.vn

psi.vn Rank

Alexa Rank: 4470632
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

psi.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,387
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $360
Yearly Revenue: $4,387
Daily Unique Visitors 1,106
Monthly Unique Visitors: 33,180
Yearly Unique Visitors: 403,690

psi.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Tue, 16 Aug 2016 07:35:41 GMT
Server Microsoft-IIS/6.0
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8

psi.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage
psi 15 0.74%
psi.vn 0 0.00%
ch?ng khoán d?u khí 3 0.94%
chung khoan dau khi 0 0.00%
c? phi?u d?u khí 0 0.00%
co phieu dau khi 0 0.00%
c? phi?u ngành d?u khí 0 0.00%
co phieu nganh dau khi 0 0.00%
ngành d?u khí 2 0.42%
nganh dau khi 0 0.00%
doanh nghi?p d?u khí 0 0.00%
doanh ng... 0 0.00%

psi.vn Traffic Sources Chart

psi.vn Similar Website

Domain Site Title

psi.vn Alexa Rank History Chart

psi.vn aleax

psi.vn Html To Plain Text

Trang ch?- C?ng ty C? ph?n Ch?ng khoán D?u Khí Trang ch? Gi?i thi?u S?n ph?m - D?ch v? T? v?n ??u t? Ngành d?u khí Tin t?c Th?ng kê th? tr??ng Quan h? c? ??ng Gi?i thi?u chung | T?m nhìn chi?n l??c | Ban l?nh ??o | C? c?u t? ch?c | M?ng l??i | ??i tác - Khách hàng | C? h?i ngh? nghi?p | Liên h? L?u ky & M?i gi?i CK | T? v?n tài chính DN | B?o l?nh phát hành CK | Download các bi?u m?u Chi?n l??c th? tr??ng | C? h?i ??u t? CP niêm y?t | C? h?i ??u t? CP ch?a niêm y?t | Báo cáo chuyên sau Tin t? Petrovietnam | Tin t? DN niêm y?t | Tin t? DN ch?a niêm y?t | Tin th? gi?i | Giá n?ng l??ng Tin th? tr??ng | Tin b?t ??ng s?n | Tin tài chính ngan hàng | Tin qu?c t? | Tin doanh nghi?p | Tin kinh t? ??u t? T?ng quan th? tr??ng | Th?ng kê th? tr??ng | Th?ng tin doanh nghi?p | Bi?u ?? k? thu?t | Ngành ngh? & L?nh v?c | L?ch s? ki?n C?ng b? th?ng tin | Báo cáo tài chính | Báo cáo thu?ng niên | Ngh? quy?t – Quy?t ??nh | ?i?u l? C?ng ty | Quy ch? qu?n tr? C?ng ty | PSI Webcast | PSI Calendar | PSI Factsheets DPM 27,60 0,00% GAS 61,50 0,00% GSP 13,90 0,00% NT2 34,00 0,00% PCG 7,40 0,00% PCT 10,50 1,94% PET 13,00 0,00% PFL 1,90 -5,00% PGD 46,00 0,00% PGS 17,60 -1,68% POV 9,00 0,00% PPE 16,80 -0,59% PPS 10,90 0,93% PSB 4,00 0,00% PSD 21,10 -0,47% PSI 8,50 0,00% PSP 12,50 -3,10% PTL 2,60 0,00% PTT 4,10 0,00% PVC 16,20 1,89% PVD 32,10 0,00% PVE 9,10 -3,19% PVG 7,90 -3,66% PVI 24,60 -1,20% PVR 2,70 0,00% PVS 18,00 -2,70% PVT 13,20 0,00% PVX 2,40 0,00% PXI 5,80 0,00% PXM 0,50 -16,67% PXS 13,70 0,00% PXT 7,00 0,00% HOSE HNX UPCOM Th? Gi?i Xem Thêm C?p Nh?t Lúc: 21/06/2016 8:25:31 SA VN-Index 626,46 0,00 / 0,00% S? ki?n PSI và Báo chí: N?n móng v?ng ch?c, kh?ng ??nh v? th? PSI G?n 10 n?m thành l?p, CTCP Ch?ng khoán D?u khí (PSI) ?? xác l?p ???c v? th? v?ng ch?c trên... PSI vào Top 50 Báo cáo th??ng niên t?t nh?t PSI phát ??ng Ch??ng trình thi ?ua khen th??ng K? ni?m10 n?m thành l?p PSI t? v?n Bán ??u giá t?i PVBuilding cho L?c hóa d?u Bình S?n Th?ng báo t? PSI Th?ng báo t? PSI v? vi?c th?c hi?n quy?n mua m? RDP PSI xin th?ng báo v? vi?c th?c hi?n quy?n mua m? RDP - C?ng ty c? ph?n Nh?a R?ng... Th?ng báo k?t qu? ??u giá c? ph?n c?a C?ng ty C? ph?n C? khí Xay d?ng s? 26 Th?ng báo k?t qu? ??ng ky mua c? ph?n c?a C?ng ty C? ph?n C? khí Xay d?ng s? 26 Th?ng báo t? PSI v? vi?c th?c hi?n quy?n mua m? BBS - C? phi?u C?ng ty c? ph?n Vicem Bao bì Bút S?n DN d?u khí niêm y?t PET l?i nhu?n sau thu? v??t 21% k? ho?ch, cam k?t c? t?c t?i thi?u 15% ti?n m?t Sau 6 tháng ??u n?m 2016, T?ng c?ng ty c? ph?n D?ch v? t?ng h?p D?u khí (PET) ??t ... PVT chi h?n 200 t? ??ng tr? c? t?c n?m 2015 '??y m?nh nghiên c?u phát tri?n ?? t?ng tính c?nh tranh' PV Drilling: C? h?i ? phía tr??c Th? tr??ng trong n??c Ngan hàng l?i r?c r?ch t?ng l?i su?t ti?n g?i Hi?n m?t vài nhà b?ng ?? b?t ??u t?ng l?i su?t huy ??ng tr? l?i v?i m?c 0,1-0,2%, trong khi... Vi?t Nam kh?ng vào r? ‘review’ c?a MSCI, N?TNN s? d?ng mua ròng m?nh Giá vàng SJC trong n??c gi?m m?nh t?i 450.000 ??ng m?i l??ng Vay ngo?i t? trong n??c: C?n tr?ng, m?t trái là... Nóng c? phi?u thép Báo cáo phan tích D? báo phiên giao d?ch 16/08/2016: ?à t?ng ?n ??nh Th? tr??ng ?i?uc h?nh nh? ??u phiên và VN-Index ?? ti?m... D? báo phiên giao d?ch tu?n 33 - Xem xét ch?t l?i d?n D? báo phiên giao d?ch 12/08/2016: Duy trì xu th? D? báo phiên giao d?ch 11/08/2016: H?n ch? mua ?u?i Tin t? Petrovietnam Ky 4 h?p ??ng d?ch v? cho các m? khí L? ky k?t các h?p ??ng d?ch v? cho các d? án khí gi?a T?p ?oàn D?u khí Vi?t Nam... K? h?p l?n th? 46 H?i ??ng LD Vi?t – Nga Vietsovpetro Rà soát, ?i?u ch?nh ? t?ng h?ng m?c B?n nhi?m v? tr?ng tam cu?i n?m 2016 DN d?u khí ch?a niêm y?t Vietsovpetro s? khai thác trên 5 tri?u t?n d?u n?m 2016 K? h?p H?i ??ng 46 LD Vietsovpetro v?a k?t thúc thành c?ng, v?i m?c tiêu hoàn thành k? ho?ch s?n... Khánh thành và bàn giao giàn khoan t? nang Tam ??o 05 Dung Qu?t trong lành Nang th? thành c?ng Giàn khoan t? nang Tam ??o 05 Th? tr??ng th? gi?i Kh?i n? c?a Trung Qu?c ?ang ?e d?a c? th? gi?i Nh?ng lo ng?i v? Trung Qu?c v?n ch?a d?u b?t, và kh?i n? c?a n??c này v?n là r?i ro... Giá vàng bi?n ??ng m?nh Giá d?u gi?m 4% do lo ng?i bi?n ??ng th? tr??ng n?u Anh r?i EU ??ng yen t?ng v?t vì Nh?t B?n gi? l?i su?t am IEA: Cung-c?u d?u m? s? can b?ng tr? l?i trong n?m 2017 C? quan qu?n ly th? tr??ng ch?ng khoán VLC: Chuy?n quy?n s? h?u ch?ng khoán C?n c? c?ng v?n s? 3273/UBCK-PTTT ngày 15/06/2015 c?a ?y ban Ch?ng khoán Nhà n??c và h? s? chuy?n quy?n... HSG: C?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ch?ng khoán b? sung l?n th? 05 VLB: C?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ch?ng khoán l?n ??u HTL: T?m ?ng c? t?c ??t 1 n?m 2016 b?ng ti?n m?t LM8: C?p gi?y ch?ng nh?n ??ng ky ch?ng khoán b? sung l?n th? 02 Giá n?ng l??ng Giá Thay ??i %Thay ??i Th?i gian Ngu?n: Bloomberg. Th?i gian ???c quy ??i theo gi? Vi?t Nam (GMT +7) CP thu?c PVN Trên sàn: HOSE | HNX | UPCOM M? CK Giá Thay ??i Kh?i l??ng PVS 18,00 -0,50/-2,70% 4.157K PVX 2,40 0,00/0,00% 2.079K PVC 16,20 +0,30/+1,89% 992K PGS 17,60 -0,30/-1,68% 754K PVE 9,10 -0,30/-3,19% 165K Xem Thêm Liên k?t ---------------Liên k?t-------------- Ngan hàng Th??ng m?i c? ph?n ??i Chúng Vi?t Nam (PVcomBank) Home Top Gi?i thi?u Gi?i thi?u chung T?m nhìn chi?n l??c Ban l?nh ??o C? c?u t? ch?c M?ng l??i ??i tác - Khách hàng C? h?i ngh? nghi?p Liên h? S?n ph?m - D?ch v? L?u ky & M?i gi?i CK T? v?n tài chính DN B?o l?nh phát hành CK Download các bi?u m?u Báo cáo phan tích Nh?n ??nh th? tr??ng Báo cáo chi?n l??c Báo cáo ngành Báo cáo c?ng ty Ngành d?u khí Tin t? Petrovietnam Tin t? DN niêm y?t Tin t? DN ch?a niêm y?t Tin th? gi?i Giá n?ng l??ng Tin t?c Tin th? tr??ng Tin b?t ??ng s?n Tin tài chính ngan hàng Th? tr??ng th? gi?i Tin doanh nghi?p Tin kinh t? ??u t? Th?ng kê th? tr??ng T?ng quan th? tr??ng Th?ng kê th? tr??ng Th?ng tin doanh nghi?p Bi?u ?? k? thu?t Ngành ngh? l?nh v?c L?ch s? ki?n Quan h? c? ??ng C?ng b? th?ng tin Báo cáo tài chính Báo cáo th??ng niên Ngh? quy?t - Quy?t ??nh ?i?u l? C?ng ty Quy ch? qu?n tr? C?ng ty Khác Video clip Báo chí nói v? PSI B?n ?? site V?n b?n CK Ki?n th?c ??u t? Quy ??nh b?o m?t | ?i?u kho?n s? d?ng ? C?ng ty C? ph?n Ch?ng khoán D?u khí S? ng??i ?ang tr?c tuy?n: 410 - T?ng s? l??ng truy c?p: 17.646.531

psi.vn Whois

Domain Name: PSI.VN